• ترکیب سهامداران

   •  
    
    
    بانک سپه
   19.999.998 سهم
    
    
   شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
   1 سهم
    
   شرکت توسعه ترابر ایرانیان
   1 سهم
    
    
    
    

    

   •  

    

 • دسترسی سریع